Všeobecné záruční podmínky

VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY pro systémové celky a analyzátory

 

Společnost  ENVItech  Bohemia s.r.o. ( dále jen dodavatel ), poskytuje záruku  u prodávaného zboží na všechny  chyby  materiálu  nebo  vnitřní  závady  fungování  dodaného  zboží.  Na  základě  následujících podmínek dodavatel opraví, nebo podle vlastního uvážení vymění jakýkoliv díl zboží, který je předmětem záruky.

 

1.  Předmět záruky

Předmětem záruky, na který se vztahují tyto Všeobecné záruční podmínky, je jakékoliv zařízení prodané  společností  ENVItech  Bohemia  s.r.o.   Zřízením  se rozumí zejména  kompletní  imisní a emisní monitorovací systémy, samostatné analyzátory a další snímací a vyhodnocovací technika, dále jen zboží

 

2.  Délka záruční doby

Dodavatel poskytuje na zboží dle odstavce 1. záruku v délce trvání 12 měsíců ( 1 rok ), ve smyslu ustanovení § 2113 a násl. Zák.č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník v platném znění. Výše uvedenou záruku poskytuje dodavatel pouze za splnění těchto záručních podmínek.

 

3.  Zahájení záruční doby

Záruční doba je zahájena dnem předáním zboží kupujícímu na základě podepsaného předávacího protokolu, nebo dodacího listu. Tím také přechází riziko poškození nebo ztráty zboží na kupujícího.

 

4.  Místo plnění záruky

Místem plnění záruky je místo instalace zboží na území ČR, pokud tuto instalaci provedl dodavatel. Pokud  instalaci  dodavatel  neprovedl  je  místem  plnění  záruky  příslušné  pracoviště  dodavatele v Praze, Brně, nebo ve Valašském Meziříčí.

 

5.  Záruční podmínky a plnění záruky

 

5.1.     Záruční podmínky

5.1.1.   Dodavatel  se  zaručuje,  že  jím  dodávané  zboží  je  v souladu  se  všemi  příslušnými specifikacemi a je v době předání bez závad.

5.1.2.   Záruka dle bodu 2. se nevztahuje na škody způsobené nevhodnou instalací (v případě instalace, kterou neprovádí dodavatel), údržbou, požárem, vlivem jiného vnějšího faktoru, nedbalostí, nesprávným zacházením nebo jednáním, které není v souladu se zaškolením, radou, či instrukcí poskytnutou dodavatelem, nebo manuálem k zařízení.

5.1.3.   Záruka dle bodu 2. se nevztahuje na spotřební a provozní materiál, ale pouze na výměnu nebo opravu zboží v původní záruční době.

5.1.4.   Dodavatel není zodpovědný za přímou ztrátu nebo poškození způsobené kupujícímu

poruchou zboží, ani za ztrátu nepřímou, či následnou, včetně ztráty příjmů, zisků, kontraktů, produkce, obchodu, předpokládaných úspor, dobré pověsti či jména, jakkoliv zapříčiněné a bez omezení.

5.1.5.   Záruka se nevztahuje na poruchy, poškození nebo zničení zboží způsobené vyšší mocí.

Vyšší moc vystihuje okolnosti mající vliv na zboží, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

5.1.6.   Záruka neopravňuje k uplatnění nároku na zpětné odstoupení od kupní smlouvy, nebo snížení kupní ceny. Bude-li oprava dvakrát neúspěšná, může kupující přebírající záruku požadovat, aby provedením opravy byl pověřen výrobce.

5.1.7.   Záruka zaniká v případě porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou a slouží k zabránění neoprávněné manipulaci se zbožím.

5.1.8.   U programového vybavení se záruka neuplatní, pokud bylo programové vybavení, nebo data poškozena instalací jiného programového vybavení kupujícím, nebo počítačovým virem.

5.2.     Uplatnění záruky

           Záruka musí být v záruční době uplatněna u výrobcem autorizovaného servisního střediska. Společnost ENVItech Bohemia s.r.o. jako dodavatel, autorizovaným servisním střediskem na veškeré  dodávané  zboží. Servisní  střediska společnosti  jsou  v Praze,  Brně  a  Valašském Meziříčí

 

5.3.     Záruční servisní prohlídky

 

5.3.1.   Pro  dodané  zboží  jsou  stanoveny  povinné  placené  servisní  prohlídky  s  pevnými intervalem 6 měsíců, označované také jako preventivní prohlídky. Doporučená doba pro provedení servisní prohlídky je interval měsíců duben až červen a září až listopad. Náplň servisní prohlídky vychází z podmínek a doporučení výrobce.

5.3.2.   Záruční  prohlídku  smí  vykonávat  pouze  výrobcem  autorizované  servisní  středisko.

Společnost ENVItech Bohemia s.r.o. jako dodavatel, je autorizovaným servisním střediskem na území ČR.

 

5.4.     Plnění záruky

 

5.4.1.   Dodavatel se zavazuje v záruční době odstraňovat veškeré záruční vady. Vada zboží se považuje za záruční vadu, neprokáže-li dodavatel opak.

5.4.2.  Dodavatel se zavazuje reagovat na písemně oznámenou závadu během záruční doby nejpozději do dvou pracovních dnů od nahlášení vady dodavateli. Testovány budou jen funkce uvedené v popisu závady. Oznámení závady musí obsahovat výrobní číslo zboží a detailní popis povahy závady (v případě, že toto není obsahem oznámení závady, vyhrazuje si dodavatel právo účtovat rozumnou sumu za vyšetření přístroje).

5.4.3.   V případě,  že  je  oznámena  závada  u  zboží,  které  dodavatel  neinstaloval,  a  kupující požaduje opravu na místě, dodavatel si vyhrazuje právo účtovat si návštěvu svého servisního   technika   k opravě   nebo   výměně   na   základě   svého   hodinového   a kilometrového tarifu platného v době oznámení závady.

5.4.4.   Záruka  za  vady  platí,  pokud  nedojde  k porušení  pravidel  o  provozu,  uvedených

v manuálu k zařízení, kupujícím nebo obsluhou. V případě poškození zařízení nebo jeho části ze strany kupujícího, nese kupující veškeré náklady spojené s reklamací a opravou v době  záruky.  Jako  závada  se  neuznává  poškození  vzniklé  zanedbanou  povinnou údržbou a na škody způsobené dle bodu 5.1.2.

5.4.5.  Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od uznání záruční vady dodavatelem do jejího odstranění. O provedení záruční opravy vyhotoví dodavatel písemný protokol.

5.4.6.   K pracím, zahrnutým do záruky patří rovněž zkoušky, měření a seřizování, pokud je jejich provedení nezbytné v souvislosti s odstraňováním škody spadající do záruky, nikoliv však výrobcem předepsané nebo doporučené údržbové, kontrolní čistící nebo ošetřovací práce.

 

6.  Výjimka ze záruky

 

6.1.      Záruka  se  nevztahuje  na  součásti,  které  je  možné  označit  za  spotřební,  nebo  provozní materiál.

6.2.     Záruční doba se nevztahuje na součásti zařízení, u nichž je výrobcem stanovena kratší životnost, než je záruční doba uvedená v bodě 2 záručních podmínek. U těchto součástí je za záruční dobu považována doba životnosti stanovená výrobcem.

Pokud dodavatel neupozorní kupujícího na součásti (náhradní díly), u nichž je výrobcem stanovena kratší životnost, než je stanovená délka záruční doby, má se za to, že životnost všech součástí je delší než poskytnutá záruční doba.

 

7.  Záruka na náhradní díly

 

7.1.     Záruka na nové náhradní díly (součásti) je stejná jako v případě dílů nového zboží.

7.2.      Minimální doba, po níž jsou k dispozici jednotlivé díly dodaného zboží, je 10 let od data vydání posledního ceníku výrobce, ve kterém je zboží uvedeno.

Dodavatel si však vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné součásti za jiné, vyšší kvality, pokud bylo toto doporučeno výrobcem.

 

8.  Závěrečná ustanovení

 

8.1.      Předáním zařízení dle bodu 3. se má za to, že dodavatel na základě přezkoumání funkčnosti a  vnější  prohlídky  zařízení  potvrzuje  nezávadný  stav  všech  částí  zařízení,  na  které  se vztahuje záruka. Dále potvrzuje, že zařízení odpovídá firemnímu procesu ISO 9001 a že kupujícímu  předal  jedno  vyhotovení  tohoto  záručního  ujednání  s výšeuvedenými  blíže specifikovanými záručními podmínkami. Kupující přebírající záruku svým podpisem předávacího protokolu, nebo dodacího listu potvrzuje vůči dodavateli správnost výše uvedených údajů a převzetí výšeuvedených dokladů.

8.2.      Záruční podmínky v této podobě jsou platné pro všechny dodávky zboží, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

8.3.     Dodavatel si vyhrazuje právo na změny těchto podmínek bez předchozího upozornění.

 

Vydal:                         ENVItech Bohemia s.r.o. Datum vydání: 31. 7. 2016

Číslo revize:                1