Všeobecné záruční podmínky

VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
pro systémové celky a analyzátory

Společnost ENVItech Bohemia s.r.o. (dále jen dodavatel), poskytuje záruku u prodávaného zboží na všechny chyby materiálu nebo vnitřní závady fungování dodaného zboží. Na základě následujících podmínek dodavatel opraví, nebo podle vlastního uvážení vymění jakýkoliv díl zboží, který je předmětem záruky.

1. Předmět záruky
Předmětem záruky, na který se vztahují tyto Všeobecné záruční podmínky, je jakékoliv zařízení prodané společností ENVItech Bohemia s.r.o. Zařízením se rozumí zejména kompletní imisní a emisní monitorovací systémy, samostatné analyzátory a další snímací a vyhodnocovací technika,

dále jen zboží

2. Délka záruční doby
Dodavatel poskytuje na zboží dle odstavce 1. záruku v délce trvání 12 měsíců (1 rok), ve smyslu ustanovení § 2113 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.
Výše uvedenou záruku poskytuje dodavatel pouze za splnění těchto záručních podmínek.

3. Zahájení záruční doby
Záruční doba je zahájena dnem předáním zboží kupujícímu na základě podepsaného předávacího či servisního protokolu, nebo dodacího listu. Tím také přechází riziko poškození nebo ztráty zboží na kupujícího.

4. Místo plnění záruky
Místem plnění záruky je místo instalace zboží na území ČR, pokud tuto instalaci provedl dodavatel.
Pokud instalaci dodavatel neprovedl je místem plnění záruky příslušné pracoviště dodavatele v Praze, v Brně, v Ostravě, v Ústí nad Labem nebo ve Valašském Meziříčí.

5. Záruční podmínky a plnění záruky

5.1. Záruční podmínky

5.1.1. Dodavatel se zaručuje, že jím dodávané zboží je v souladu se všemi příslušnými specifikacemi a je v době předání bez závad.
5.1.2. Záruka dle bodu 2. se nevztahuje na škody způsobené nevhodnou instalací (v případě instalace, kterou neprovádí dodavatel), nesprávnou údržbou, požárem, vlivem jiného vnějšího faktoru, nedbalostí, nesprávným zacházením nebo jednáním, které není v souladu se zaškolením, radou, či instrukcí poskytnutou dodavatelem, nebo manuálem k zařízení.
5.1.3. Záruka dle bodu 2. se nevztahuje na spotřební a provozní materiál.
5.1.4. Dodavatel není zodpovědný za přímou ztrátu, újmu nebo poškození, které kupujícímu způsobila jakkoliv zapříčiněná porucha zboží. Dodavatel není zodpovědný ani za ztrátu nepřímou, či následnou. Jedná se především o ztráty příjmů, zisků, kontraktů, produkce, obchodu, předpokládaných úspor, dobré pověsti či jména.
5.1.5. Záruka se nevztahuje na poruchy, poškození nebo zničení zboží způsobené vyšší mocí.
Vyšší moc vystihuje okolnosti mající vliv na zboží, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, apod.
5.1.6. Záruka neopravňuje kupujícího k uplatnění nároku na zpětné odstoupení od kupní smlouvy, objednávky, nebo ke snížení kupní ceny. Bude-li oprava dvakrát neúspěšná, je kupující přebírající záruku oprávněn požadovat, aby provedením opravy byl pověřen výrobce.
5.1.7. Záruka zaniká v případě porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou a slouží k zabránění neoprávněné manipulaci se zbožím.
5.1.8. U programového vybavení se záruka neuplatní, pokud bylo programové vybavení, nebo data poškozena instalací jiného programového vybavení kupujícím, nebo počítačovým virem.

5.2. Uplatnění záruky

Záruka musí být v záruční době uplatněna u výrobcem autorizovaného servisního střediska. Společnost ENVItech Bohemia s.r.o. je autorizovaným servisním střediskem na veškeré jí dodávané zboží. Servisní střediska společnosti jsou situována v Praze, Brně, Ostravě a Valašském Meziříčí

5.3. Záruční servisní prohlídky

5.3.1. Pro dodané zboží jsou stanoveny povinné placené servisní prohlídky s pevnými intervalem 6 měsíců, označované také jako preventivní prohlídky. Doporučená doba pro provedení servisní prohlídky je interval měsíců duben až červen a září až listopad. Náplň servisní prohlídky vychází z podmínek a doporučení daného výrobce.
5.3.2. Záruční prohlídku smí vykonávat pouze výrobcem autorizované servisní středisko. Společnost ENVItech Bohemia s.r.o. je autorizovaným servisním střediskem na území ČR na všechno jí dodávané zboží.

5.4. Plnění záruky

5.4.1. Dodavatel se zavazuje v záruční době odstraňovat veškeré záruční vady. Vada zboží se považuje za záruční vadu, neprokáže-li dodavatel opak.
5.4.2. Dodavatel se zavazuje reagovat na písemně oznámenou závadu během záruční doby nejpozději do dvou pracovních dnů od nahlášení vady dodavateli. Oznámení závady musí obsahovat výrobní číslo zboží a detailní popis povahy závady (v případě, že toto není obsahem oznámení závady, vyhrazuje si dodavatel právo účtovat příslušnou částku za diagnostiku přístroje). Testovány budou jen funkce uvedené v popisu závady.
5.4.3. V případě, že je oznámena závada u zboží, které dodavatel neinstaloval, a kupující požaduje opravu na místě, dodavatel si vyhrazuje právo účtovat kupujícímu návštěvu svého servisního technika za účelem opravy nebo výměny zboží dle svého hodinového a kilometrového tarifu platného v době oznámení závady.
5.4.4. Záruka za vady je platná pouze v případě, že nedojde u kupujícího nebo obsluhy k porušení pravidel o provozu, která jsou uvedena v manuálu k zařízení. V případě takto vzniklého poškození zařízení, nebo jeho části, nese kupující veškeré náklady spojené s reklamací a opravou v době záruky. Jako závady se neuznávají poškození vzniklá zanedbanou povinnou údržbou a také škody způsobené dle bodu 5.1.2.
5.4.5. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od uznání záruční vady dodavatelem do jejího odstranění. O provedení záruční opravy vyhotoví dodavatel písemný protokol.
5.4.6. K pracím zahrnutým do záruky patří rovněž testování, měření a seřizování, pokud je jejich provedení nezbytné v souvislosti s odstraňováním škody spadající do záruky, nikoliv však výrobcem předepsané nebo doporučené údržbové, kontrolní čistící nebo ošetřovací práce.

6. Výjimky ze záruky

6.1. Záruka se nevztahuje na součásti, které je možné označit za spotřební, nebo provozní materiál.
6.2. Záruční doba se nevztahuje na součásti zařízení, u nichž je výrobcem stanovena kratší životnost, než je záruční doba uvedená v bodě 2. záručních podmínek. U těchto součástí je za záruční dobu považována doba životnosti stanovená výrobcem.
Pokud dodavatel neupozorní kupujícího na součásti (náhradní díly), u nichž je výrobcem stanovena kratší životnost, než je stanovená délka záruční doby, má se za to, že životnost všech součástí je delší než poskytnutá záruční doba.

7. Záruka na náhradní díly

7.1. Záruka na nové náhradní díly (součásti) je 3 měsíce.
7.2. Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné součásti za jiné, vyšší kvality, pokud bylo toto doporučeno výrobcem.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Předáním zařízení dle bodu 3. se má za to, že dodavatel na základě přezkoumání funkčnosti a vnější prohlídky zařízení potvrzuje nezávadný stav všech částí zařízení, na které se vztahuje záruka. Dodavatel dále potvrzuje, že se zařízením bylo po celou dobu nakládáno dle příslušného firemnímu procesu v rámci systému ISO 9001 a 14001.
8.2. Záruční podmínky v této podobě jsou platné pro všechny dodávky zboží společností ENVItech Bohemia s.r.o., pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.
8.3. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny těchto podmínek bez předchozího upozornění.

Vydal: ENVItech Bohemia s.r.o.
Datum vydání: 13. 4. 2022
Číslo revize: 2

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti