Tel. +420 257 312 750

CZ EN SK

Hybridní monitorovací systém

Hybridní monitorovací systém

Miniaturizace, rozvoj senzorických snímačů, přenosy typu IoT, koncepty Smart Cities, to všechno umožňuje vytvoření monitorovacích systémů ovzduší, které nepředstavují tak nákladnou investici jako v minulosti. Kvalita dat těchto senzorických systémů a jejich interpretace však musí být neustále konfrontována s daty, která jsou pořízena přístroji pracujícím referenční metodou, dle platných norem, aby nedocházelo k nepřesným informacím o stavu ovzduší.

Proč „Mít ovzduší pod kontrolou"?

• Kolik nových provozů a potenciálních zdrojů znečištění ovzduší je možné ještě povolit, aby nebyly překročeny imisní limity?

• Kolik aut ještě snese ovzduší center velkých měst, aby se v nich obyvatelé nedusili?

• Jak optimalizovat dopravní systém města a kde začít budovat novou průmyslovou zónu?

• Kde postavit dětské hřiště či sportoviště?

Aby se zodpovědně dalo odpovědět na tyto otázky, je nutné vědět, v jakém „stavu" je ovzduší v dané lokalitě nyní. To vše vede k jedinému možnému a to permanentnímu monitorování stavu znečištění ovzduší, především obsahu pevných znečišťujících látek (prašnosti). 

Tento hybridní systém Vám nabízí komplexní řešení skládající se:

• ze sítě senzorických měřičů

• z referenční měřící stanice

• z programového vybavení, které data zpracovává a poskytuje informace, jak státní správě, tak veřejnosti, prostřednictvím mobilních prostředků.

Výhody hybridního systému

 Nízko nákladové řešení oproti sítím tvořených pouze referenčními stanicemi

 Komplexní zajištění provozu

 Kvalitní a přesná data